Administratorem danych osobowych gości jest Cuda Natury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy: Złota 7/1, 00-019 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0001101468

Kontakt z Administratorem:

adres e-mail: kontakt@cudanatury.com

telefon: 793032322

Cuda Natury  Sp. zo.o. – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych z wyżywieniem lub bez wyżywienia. Celem przetwarzania danych osobowych przez Cuda Natury Sp. z o.o. jest:

 1. rozpatrzenie reklamacji,
 2. wystawienie faktury i spełnienia innych obowiązków, wynikających z przepisów prawa podatkowego,
 3. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Cuda Natury Sp. z o.o. w związku z poniesioną przez obiekt szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do obiektu. W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Cuda Natury Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Cuda Natury Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez  monitoring  w ośrodku w celu  zapewnienia bezpieczeństwa gościom i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez  Cuda Natury  Sp. z o.o. jest umowa o świadczenie usług noclegowych.(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) . Cuda Natury  Sp. z o.o. informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit d RODO), jak również usprawiedliwiony cel administratora i konieczność zapewnienia Dar Med Sp. z o.o. bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Cuda Natury  Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT obiektu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, w tym oprogramowanie do komunikacji marketingowej,

2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres wykonywania tej umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych obiektu lub gościa, w zależności , które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie, a także w postaci elektronicznej – po spełnieniu warunków umożliwiających identyfikację gościa. Ponadto, obiekt udostępnia adres kontakt@cudanatury.com, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie ośrodka jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi  Cuda Natury Sp. z o.o. zawarcie umowy o usługi noclegowe.

RODO

Informujemy Państwa, że od 25 maja 2018 roku rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Cuda Natury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie , Złota 7/1, 00-019 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem NIP: 5253000613, REGON: 528414721, jako Administrator Danych Osobowych informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • realizacji umów noclegowych i konferencyjnych.
 • marketingiem usług własnych drogą elektroniczną (jeśli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę).
 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Cuda Natury Sp. z o.o. w związku z poniesioną szkodą.
 • wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Cuda Natury.
 • zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości ośrodka.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Cuda Natury  jest umowa o świadczenie usług noclegowych, konferencyjnych  oraz usług towarzyszących (oprawa muzyczna, florystyczna, itd.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług Cuda Natury.

Podstawą prawną przetwarzania danych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest Pani/Pana zgoda. Cuda Natury  informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości jest usprawiedliwiony cel administratora.

Dane osobowe o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Cuda Natury Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług noclegowo-bankietowo-konferencyjnych – w kategorii : – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące reprezentowaną przez Państwa instytucję/firmę: tj. nazwę, siedzibę i adres, REGON, NIP, KRS, adres strony internetowej.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione jedynie podmiotom (procesorom powierzenia) upoważnionym na podstawie przepisów prawa w tym:

 • bank, urząd skarbowy
 • firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 • firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstw procesowego.

oraz firmom świadczącym na rzecz Cuda Natury Sp. zo.o.  usługi outsorsingu, w tym:

 • firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 • w zakresie organizacji usług noclegowo- konferencyjno- bankietowych jak: agencje eventowe, agencje/firmy muzyczne, firmy świadczące usługi transportu zorganizowanego, firmy,
 • ubezpieczeniowe, biura turystyki aktywnej, firmy florystyczne , w przypadku zamówienia wspomnianych usług.

Ponadto, Cuda Natury Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring  w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie ośrodka Cuda Natury.

Dane osobowe:

 1. Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarsko-konferencyjno-bankietowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Cuda Natury  lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Respektujemy przysługujące każdemu z Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdy ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Cuda Natury. Ponadto Cuda Natury Sp. z o.o. adres kontakt@cudanatury.com, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych w powyższych celach lub chce Pan/Pani aby Pana/Pani dane zostały usunięte, prosimy o przesłanie informacji o sprzeciwie na adres: kontakt@cudanatury.com.

Cuda Natury nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Cuda Natury nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania. Każdy z Państwa ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

rezerwacja