REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO CUDA NATURY

Postanowienia ogólne
1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
a. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
b. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
c. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
d. Usługodawca : Cuda Natury Sp. z o.o. Złota 7/1, 00-019 Warszawa, NIP: 5253000613, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, prowadzący Ośrodek Wypoczynkowy Cuda Natury, Biesal 80B, 11-036 Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie,
e. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem,
f. Gość – osoba korzystająca z usług noclegowych lub dodatkowych oferowanych przez Cuda Natury w Biesalu. Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą,
g. Formularz rejestracji – formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,
h. Rezerwacja on-line – rezerwacja usług noclegowych dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie www.cudanatury.com silnika rezerwacyjnego,
i. Dokument autoryzacyjny – dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz określający termin wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w Cudach Naury. Akceptacja dokumentu autoryzacyjnego następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę wpłaty na rzecz Usługodawcy kwoty wskazanej w dokumencie autoryzacyjnym, z którą to chwilą dochodzi pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą do zawarcia umowy o świadczenie określonych w dokumencie autoryzacyjnym usług hotelowych lub usług dodatkowych ofertowanych przez Usługodawcę.
2. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu strony WWW i silnika rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

3.Usługodawca nie odpowiada za brak wody / prądu lub inne zjawiska pogodowe (wichury, burze), które mają miejsce w trakcie pobytu, nie wynikające z winy usługodawcy. Nie należy się z tego tytułu reklamacja lub rekompensata dla usługobiorcy.

Sposób dokonania rezerwacji
1. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.
2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu teleinformatycznego możliwe jest po włączeniu w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up.
3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.
6. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
a. stronę internetową Ośrodka i silnik rezerwacyjny znajdujący się na stronie internetowej Usługodawcy,
b. wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej Ośrodka i przesłanie go do Ośrodka drogą elektroniczną,
c. złożenie zamówienia na pobyt w Ośrodku w formie pisemnej drogą elektroniczną (e-mail),
d. telefoniczne złożenie rezerwacji,
e. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji tzw. bezpośrednia rezerwacja „z ulicy”.

Proces rezerwacji
1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej przedpłaty bezzwrotnej lub całości kwoty w zależności od wybranej oferty.
2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 dobę hotelową. Ceny zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe usługi gastronomiczne, masaże, pobyt zwierząt, wypożyczalnia sprzętu turystycznego) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.
4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
5. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
6. Po dokonaniu rezerwacji w sposób określony w części II ust. 6 lit. b-e powyżej, Ośrodek prześle, na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, dokument autoryzacyjny- tzw. potwierdzenie rezerwacji systemowej z nadanym indywidualnym numerem, określający każdorazowo wartość oferty za pobyt, termin pobytu, wysokość wymaganego bezzwrotnego zadatku (bezzwrotnej przedpłaty) za rezerwowany pobyt, którego akceptacja następuje poprzez dokonanie wpłaty wskazanej w Dokumencie autoryzacyjnym jako kwota pieniężna.
7. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku. Termin wpłaty zadatku oraz dane do realizacji płatności będą dostępne po złożeniu wstępnej rezerwacji. Zadatek musi być wpłacony w przeciągu 72 h (3 dni) od otrzymania dokumentu autoryzacyjnego na adres email z podanym w tytule numerem rezerwacji. Przedłużenie pobytu lub zmiana terminu możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym  uzgodnieniu z obiektem.
8. Mają Państwo możliwość dokonania jako Klient zwrotu/anulacji zamówionej usługi zgodnie z warunkami rezerwacji. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy/anulacji rezerwacji zgodnie z warunkami opisanymi przy składaniu zamówienia. Mają Państwo też prawo do reklamacji – reklamacje należy składać w dniu przyjazdu lub w trakcie pobytu, aby obiekt mógł zareagować w trybie natychmiastowym. Reklamacja należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo, będą one rozpatrywane do 7 dni roboczych.

Cena za usługi hotelowe oraz usługi dodatkowe
Cennik usług noclegowych/pokoi/pakietów pobytowych dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka www.cudanatury.com, zawierający ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji oraz w tzw. silniku rezerwacyjnym, także dostępnym na stronie internetowej Cuda Natury. Ceny dostępne na stronie internetowej Ośrodka podane są za pokój za jedną dobę hotelową ze śniadaniem (silnik rezerwacyjny). Ceny mogą zawierać również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty np.: joga, ognisko lub koncert muzyczny, itp.

Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

1. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online. Płatność za pobyt przyjmowana jest online za pośrednictwem Przelewy24.pl. Dokonanie płatności w określonym terminie jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (zadatku bezzwrotnego) w wysokości ustalonej przez Usługodawcę. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach wybranej oferty cenowej.
2. Usługobiorca rezerwujący pokój może uiścić kwotę z tytułu bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku), o którym mowa wyżej w formie przelewu bankowego, e-przelewu, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Usługobiorcy przesłanej w formie elektronicznej.
3. Bezzwrotna przedpłata (bezzwrotny zadatek) winien być wpłacony w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym nie później niż 72 h od otrzymania potwierdzenia rezerwacji z indywidualnym numerem rezerwacyjnym. Płatności kartami płatniczymi obsługuje firma Fiserv Polska S.A. (właściciel marki PolCard). Akceptowane karty płatnicze to: Visa, Master Card, Maestro.
4. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.
5. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Cuda Natury Sp. z o.o. PKO BP: 31 1020 3541 0000 5902 0394 5045
6. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego. Jeżeli Usługobiorca życzy sobie fakturę VAT na dane firmowe, winien przesłać wiadomość email nie później niż 24 h od momentu przesłania zadatku na wskazany numer konta, z danymi podmiotu do recepcji obiektu na adres: recepcja@cudanatury.com.
7. W przypadku osobistego wynajmu pokoju bezpośrednio w Recepcji Ośrodka (tzw. rezerwacji bezpośredniej z ulicy), Ośrodek zastrzega sobie prawo do bezpośredniego pobrania bezzwrotnego zadatku (lub bezzwrotnej przedpłaty) poprzez :
a) obciążenie karty kredytowej lub debetowej w chwili meldunku Gościa (w obecności Gościa), jeżeli płatność za pobyt ma zostać dokonana przy użyciu karty płatniczej.
b) w przypadku płatności gotówkowej, należność za pobyt zostaje uiszczona z góry. W takiej sytuacji ma również zastosowanie forma „bezzwrotnej przedpłaty”.
8. Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry lub przed planowanym terminem zakończenia pobytu, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy jest nie dłuższy niż 7 dni. Usługobiorca rezerwujący pobyt dłuższy niż 7 dni jest zobowiązany do uregulowania należności za wykorzystany pobyt i usługi nie później niż 7 dnia od daty rozpoczęcia pobytu.
9. Usługodawca, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo żądania podwyższenia wysokości zabezpieczenia kredytowego na karcie kredytowej Usługobiorcy względnie uregulowanie należności za pobyt w Ośrodku we wcześniejszym terminie.
11. Płatności kartami płatniczymi obsługuje firma Polcard. Akceptowane karty płatnicze:
Visa, Master Card, Maestro.

Potwierdzenie rezerwacji
a) Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line indywidualnego numeru rezerwacji przesłanego na adres email Usługobiorcy lub w chwili otrzymania przez gościa pisemnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji, z nadanym indywidualnym numerem rezerwacji od Recepcji Ośrodka, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI b-d poniżej.
b) Rezerwację uznaje się za GWARANTOWANĄ z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w Ośrodku, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu w wybranym terminie, w przeciągu 72 h na wskazany numer konta bankowego. Zapłata za pobyt może zostać dokonana gotówką, przelewem bankowym oraz poprzez ściągnięcie środków pieniężnych z karty kredytowej za zgodą Gościa.
c) Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.
d) Brak wpłaty bezzwrotnego zadatku w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym, nie później niż 72h od otrzymania potwierdzenia rezerwacji drogą email, uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji usług hotelowych oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych, co jest jednoznaczne z anulacją rezerwacji z systemu rezerwacyjnego Ośrodka.

Warunki zmian i anulacji rezerwacji.
Wyjątkowo – za pisemną zgodą Usługodawcy – istnieje możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie.

Warunki anulowania rezerwacji:
1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu, wpłacony zadatek w wysokości 30 % wartości rezerwowanego pobytu nie jest zwracany w przypadku rezerwacji zwrotnej.
2. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej oferty specjalnej lub pakietowej wpłacony zadatek w wysokości 30% kwoty wycenionego pobytu nie jest zwracany.
3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej oferty bezzwrotnej lub oferty dnia, wpłacony zadatek w wysokości 100% kwoty wycenionego pobytu nie jest zwracany.
4. W przypadku nie zameldowania się Gościa w dacie rozpoczęcia pobytu zwanym dalej „No Show’’ bez anulowania rezerwacji w formie pisemnej lub nie poinformowania recepcji Obiektu o zmianie daty przybycia, Obiekt zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju/ pokoi na który był nie dojazd czyli No show na dalszą część pobytu po drugiej dobie hotelowej, o ile pobyt jest dłuższy niż jedna doba hotelowa, przyjmując koniec doby hotelowej zgodnie z godzina wymeldowania ( do godz. 11.00). Wpłacony zadatek nie jest zwracany.
Wniosek o anulowanie rezerwacji może być zgłoszony w formie pisemnej przesłanej pocztą elektroniczną na adres recepcja@cudanatury.com.
W odniesieniu do rezerwacji dotyczących okresu szczególnego zainteresowania pobytami ( ofert specjalnych, rezerwacje w sezonie wysokim: lipiec, sierpień) Cuda Natury zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w Dokumencie Autoryzacyjnym odmiennych warunków anulowania rezerwacji, a nawet całkowitego wyłączenia możliwości złożenia wniosku o anulowanie rezerwacji. W przypadku skrócenia pobytu lub nagłego wyjazdu Gościa we wcześniejszym terminie niż planowany i zarezerwowany pobyt, opłata za niewykorzystane dni nie jest zwracana.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów.
1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.
2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) (“Ustawa o Prawach Konsumenta”).

Ochrona danych osobowych
1. Za pośrednictwem strony internetowej www.cudanatury.com zbierane są dane poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, przy czym odmowa ich podania w określonych wypadkach może uniemożliwić zawarcie umowy.
5. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zgodnie i w zakresie określonym w/w ustawą w celach związanych z realizacją rezerwacji online w Cudach Natury w Biesalu. Usługodawca będzie otrzymywał przedmiotowe informacje poprzez rejestrację lub logowanie się do systemu.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy Administratorem danych osobowych jest: Cuda Natury Sp. z o.o., Złota 7/1, 00-019 Warszawa, NIP: 5253000613, prowadząca Ośrodek Cuda Natury, Biesal 80B, 11-036 Gietrzwałd. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Celem przetwarzania danych osobowych jest odpowiedź pytania kierowane do Administratora oraz przedstawienie oferty Cuda Natury dla klientów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora (inne cele przetwarzania, okres przetwarzania danych, opis przysługujących Pani/Panu praw) zawiera dokument „Informacja o Ochronie Danych Osobowych dla Klientów Korporacyjnych” lub „informacja o Ochronie Danych Osobowych dla Klientów Indywidualnych”, który znajduje się na stronie Cuda Natury. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentami.

Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a) Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b) Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
3. Reklamacja powinna:
a) zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy na adres korespondencyjny spółki lub mailowo na adres: recepcja@cudanatury.com,
b) zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,
c) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.

Dodatkowe ważne informacje:
1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00.
2. Doba hotelowa kończy się o godzinie 11.00 w przypadku grup zorganizowanych.
3. Doba hotelowa kończy się o godzinie 11.00 w przypadku gości indywidualnych.
4. Sprzątanie może odbywać się każdego dnia na życzenie Gościa, zaczynając od drugiego dnia pobytu od godziny 10.00 do godziny 15.00. Obejmuje : zebranie śmieci, odkurzenie/zmycie podłogi, starcie kurzu z mebli, poprawienie pościeli na łóżku, wietrzenie pokoju, dołożenie papieru toaletowego, kosmetyków toaletowych, zabranie brudnych ręczników.
5. Powyżej 7 dób hotelowych wymiana pościeli oraz ręczników odbywa się nie częściej niż 1 raz w tygodniu.
6. Dodatkowe sprzątanie możliwe jest po zgłoszeniu na recepcji obiektu do godziny 12.00, które może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 60 zł ( w przypadku 2 łózek w pokoju) jeżeli w trakcie pobytu nastąpiła już wymiana pościeli.
7. Sprzątanie dzienne pokoju podczas pobytu ze zwierzęciem, jest możliwe wyłącznie pod nieobecność zwierząt. Informacje taką należy przekazać do recepcji obiektu do godz. 12.00. Po uzyskaniu takiej informacji zostanie wysłana pokojowa. Sprzątanie odbywa się do godziny 16.00.
8. W przypadku wystąpienia usterek technicznych wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń nastąpi podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie. W przypadku usterki, która nie będzie mogła być usunięta z różnych przyczyn niezależnych, ośrodek dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
9. Zgubienie kluczy skutkuje obciążeniem rachunku gościa kwotą 50 zł doliczoną do rachunku końcowego.
10. Za każdą godzinę opóźnienia w wymeldowaniu, obiekt może naliczyć Gościa dodatkową opłatą w wysokości 50 zł/ h/ pokój/ brutto.
11. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 na terenie obiektu.
12. Pobyt zwierząt jest możliwy w Obiekcie za zgodą recepcji obiektu.
a) Koszt pobytu zwierzęcia wynosi 50 zł / doba/ zwierzę do 10kg.
b) Zwierzęta należy prowadzać na smyczy oraz w kagańcu na terenie Obiektu.
c) Należy sprzątać odchody po swoich zwierzętach.
d) Wszelkie koszty w wyniku zniszczeń przez zwierzęta udomowione należące do gości przebywających na terenie Cuda Natury pokrywa właściciel/ opiekun zwierzęcia. Obiekt zastrzega sobie prawo do naliczenia osobnej faktury Vat za zniszczenia na poczet usunięcia szkody.
13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz przepisy Ppoż. w pokojach noclegowych, oraz w calym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Obiekt zastrzega sobie prawo do naliczenia kary finansowej w wysokości 200 PLN za nie przestrzeganie regulaminu oraz dodatkowo do naliczenia kosztów profesjonalnej usługi sprzątania pokoju z uciążliwego zapachu dymu tytoniowego lub innej szkody wynikającej z tego tytułu (np. włączenie alarmu p/pożarowego oraz przyjazd straży pożarnej). Kwota kary finansowej zostanie doliczona do rachunku końcowego gościa.
14. Zabrania się wnoszenia i spożywania wyrobów alkoholowych w pokojach hotelowych.
15. Strefa Spa jest uważana za strefę ciszy. Osoby zachowujące się głośno mogą być poproszone o opuszczenie strefy, oraz mogą być obciążone karą finansową za nie przestrzeganie regulaminu.
16. W przypadku wyrażenia chęci rezerwacji innej usługi niż noclegowa, świadczonej przez Cuda Natury, Usługobiorca prześle stosowną informację na adres email : recepcja@cudanatury.com. Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą niezwłocznie, przesyłając potwierdzenie rezerwacji terminu oraz godziny realizacji dodatkowych świadczeń i przekaże niezbędne informacje na ich temat.
17. Ośrodek ma prawo do usunięcia gości przebywających na jego terenie, wypowiedzenia najmu pokoju, których zachowanie jest nie zgodne z regulaminem Cuda Natury Sp. z. o.o. oraz których zachowanie jest rażące, agresywne, wulgarne i niewłaściwie etycznie do obsługi obiektu lub do innych gości, ze skutkiem natychmiastowym bez możliwości zwrotu wpłaconego zadatku lub całości kwoty w zależności do warunków wpłaty, uzależnionej od wybranej oferty.
18. Na terenie Cuda Natury obowiązuje bezwzględny zakaz rozpalania ognisk oraz grilla, za wyłączeniem miejsca specjalnie do tego przystosowanego, za zgodą właściciela Obiektu.
19. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa lub jego rezerwacji na pobyt, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników przebywających na terenie Cuda Natury lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt i lub funkcjonowanie gości.
20. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpienie szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
21. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
22. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
23. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ośrodek zastrzega sobie prawo do wystawienia dodatkowej faktury za wyrządzone szkody.
24. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
25. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
26. Obiekt zastrzega sobie prawo kontrolnego wejścia do pokoju, w przypadku gdy od 24 godzin nie można nawiązać kontaktu z Gościem. Do pokoju ma prawo wówczas wejść pracownik służby pięter w obecności drugiej osoby.
27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego gościa w pokoju, będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania dyspozycji Ośrodek przechowa te rzeczy przez trzy miesiące od daty wyjazdu gości. Ośrodek nie odpowiada za przedmioty i rzeczy pozostawione przez gościa.
28. Parking:
a) dla gości korzystających jest bezpłatny,
b) jest niedozorowany,
c) rezerwacja miejsca parkingowego nie jest konieczna,
d) Cuda Natury nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez Ośrodek świadczeniami w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, rozstrzyga Sąd właściwy według przepisów proceduralnych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 2017r., poz. 459), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. Z 2016r., poz. 1030 ze zmianami) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.
4. Data opublikowania regulaminu 01.05.2024 r.

 

REGULAMIN POBYTU

ZE ZWIERZĘTAMI

Cuda Natury przyjmuje Gości wraz ze zwierzętami domowymi.
Prosimy o zgłoszenie przyjazdu ze zwierzęciem podczas dokonywania rezerwacji pobytu.
Pobyt czworonoga jest płatny według obowiązującego aktualnie cennika.

 1. Pobyt zwierząt na terenie obiektu wymaga akceptacji kierownika lub właściciela, który odbywa się na etapie dokonywania rezerwacji pobytu.
 2. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie gatunku / rasy zwierzęcia/ wagi. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki /rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne lub ze względu na przekroczenie wagi zwierzęcia.
 3. Do ośrodka przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie).
 4. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.
 5. Właściciel zwierzęcia oświadcza że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
 6. Zwierzęta powinny przebywać w pokojach. Poza pokojami zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i być pod opieką właściciela. W szczególnych przypadkach hotel zastrzega sobie prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca.
 7. Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie/legowsiko dla zwierzęcia.
 8. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju.
 9. Jeżeli pościel, materac, lub inne elementy wyposażenia pokoju, w którym przebywa zwierzę, będą  przez nie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzone, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód w cenie określonej przez kierownika właściciela ośrodka.
 10. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia ośrodka i prywatnego innych gości z winy zwierzęcia.
 11. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju, prosimy o pozostawienie zawieszki na klamce, po zewnętrznej stronie drzwi. Zawieszki są dostępne w recepcji hotelu. Lub przekazania informacji do pracownika recepcji.
 12. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z obsługą.
 13. W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie ośrodka, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Kierownik/ właściciel bezzwłocznie podejmie kontakt z opiekunem zwierzęcia w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, ośrodek zastrzega sobie prawo wejścia personelu do pokoju gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia.
 14. Właściciele zwierzęcia są odpowiedzialni za zastosowanie się do regulaminu ośrodka dotyczącego zachowania ciszy nocnej w obiekcie i niezakłócania spokoju innym gościom.
 15. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych i rekreacyjnych oraz na teren wewnętrznego i zewnetrznego placu zabaw dla dzieci.
 16. Właściciel jest zobowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę. W recepcji są dostępne woreczki na odchody.
 17. Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Cudach Natury i akceptuje jego zapisy.

Koszt pobytu psa w ośrodku wynosi 50 zł / doba.

rezerwacja